دانشمندان نظریه های زیادی درمورد اینکه (چرا انسان پیر میشود) ارائه کرده اند.اولین فرضیه این است که سلولهای مغز میمیرند و جایگزین نمیشوند بنابراین این یک فرد وقتی علائم پیری نشان میدهد که سلولهای مغزش مرده باشند.اما به نظر برخی ازدانشمندان این تئوری نمیتواند به طور کامل صحیح باشد زیرا افرادی که در حادثه ای دچار صدمه مغزی سخت شده اند بعد از حادثه علائم پیری نشان نمیدهند.نظریه دیگر این است که مواد شیمیایی نا خواسته ای شروع به تولید و ذخیره شدن دربدن میکنند ودر یک شخص مسن آنقدر همچو مواد شیمیایی جمع میشوند که بدن شروع به پیر شدن میکند.همچنین میدانیم که سلولهای ما مدام درحال تکثیر هستند.برخی پژوهشگران براین باورند که با ادامه ی زندگی سلولهایی که تکثیر میشوند کارایی سلولهای افراد جوان را ندارند و گاهی دچار اشتباه میشوند و این اشتباه آنها باعث تغییراتی در فعالیت های اعضای بدن شده و باعث پیری میشود.      
دسته ها : دانستنی ها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
X