هر که در شب جمعه ده مرتبه این دعا را بخواند نوشته شود در نامه عمل او هزار هزار حسنه و محو شود هزار هزار سیئه و بلند شود در بهشت براى او هزار هزار درجه و جنات احدیت . سه مرتبه فرماید که : نیستم خداى او اگر او را نیامرزم و در درجه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام باشد. دعا این است :

یا دائم الفضل على البریه یا باسط الیدین بالعطیه ، یا صاحب المواهب السنیه صل على محمد و آله ، خیر الورى سجیه ، و اغفرلنا یا ذا العلى فى هذه العشیه .


دسته ها : دعاها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
X